Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK

os. Ogrody 7a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia i komunikaty

 

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik" w Ostrowcu Św. zawiadamia, iż w nastepujących dniach

Członkowie Zarządu będą pełnić dyżury celem przyjmowania interesantów.

więcej 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" informuje, że MWiK Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. wprowadziła od dnia 12 kwietnia 2023 roku

nową taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, skutkującą wzrostem cen.

Nowa cena wody i odprowadzenia ścieków wynosi łącznie 13,27 zł brutto/m3

- cena wody 5,88 zł brutto/m³

- cena odprowadzenia ścieków 7,39 zł brutto/m³

Dla mieszkańców Spółdzielni nowe ceny zostaną wprowadzone od dnia 1maja 2023r.


                                                                                                                                                            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                                                                                                             "Hutnik"

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informuje, że Uchwałą Nr 6/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 23 marca 2023 roku

został przyjęty nowy Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za

użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 roku.

Z treścią nowego Regulaminu można zapoznać się osobiście w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.spoldzielniahutnik.pl 

w zakładce „Statut i Regulaminy”.

                                                                                                                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                           "Hutnik"

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informuje, że Uchwałą Nr 5/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 23 marca 2023 roku

został przyjęty nowy Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 roku.

Z treścią nowego Regulaminu można zapoznać się osobiście w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej www.spoldzielniahutnik.pl 

w zakładce „Statut i Regulaminy”.

Wprowadzenie nowego Regulaminu wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w Spółdzielni do zapisów art. 45a

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) i Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska

w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2273).

                                                                                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                              "Hutnik"


 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informuje, że od 01.03.2023 roku Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

wprowadziła nową taryfę dla ciepła systemowego, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.125.2022.ZAa

z dnia 08 lutego 2023 roku. Pełny tekst taryfy został opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 10 lutego 2023r., Nr 68/2023.

Taryfa z rekompensatą rządową ma obowiązywać do 31.12.2023 roku.

Jest to podwyżka niezależna od Spółdzielni, która skutkować będzie wzrostem kosztów dostawy ciepła dla celów

centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody.

Jednocześnie informujemy, że opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nie ulegają zmianie.

W tabelach ukazanych poniżej, przedstawiamy jak zmieniały się taryfy dla ciepła stosowane przez

Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. od 01.02.2022 roku.

zmiana stawek MEC

                                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                                       "Hutnik"


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Ostrowcu Św. zatrudni pracownika

na stanowisko: ELEKTROMONTER/ELEKTRYK

wymagania


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Hutnik" w Ostrowcu Św. zatrudni pracownika

na stanowisko: HYDRAULIK

wymagania